РМД Сървисиз ООД - Спедиция и Логистика

Декларация за поверителност


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Информация за нас


РМД Сървисиз ООД (РМД Сървисиз и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204649689, със седалище и адрес на управление: 1505 гр. София, ул. Рибарица № 8, бл.1, ет. 1, ап. 1, търговски адрес: 1540 гр. София, Аерогара София, бул. Брюксел 1, тел: + 359 883 999 180, +359 883 999 109, +359 883 999 707; електронна поща: office@rmdbg.com

РМД Сървисиз ООД е спедиторска фирма с екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на спедицията и логистиката.Като отговорен администратор на лични данни, винаги следващ законовите изисквания, сме предприели всички мерки за покриване на изискванията и законовите разпоредби на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и националното законодателство с цел да бъде гарантирана защитата на Вашите лични данни.

Информация за контакти в РМД Сървисиз ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

РМД Сървисиз ООД
Седалище и адрес на управление: 1505 гр. София, ул. Рибарица № 8, бл.1, ет. 1, ап. 1
Търговски адрес: 1540 гр. София, Аерогара София, бул. Брюксел 1
Телефони: : + 359 883 999 180, +359 883 999 109, +359 883 999 707
Електронна поща: office@rmdbg.com

Работа с лични данни

РМД Сървисиз ООД обработва лични данни с цел да предостави по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ето защо, ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация, за което сме разработили политики, правила, процедури и образци. Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на националното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Защо използваме личните Ви данни

1/ обработване на запитвания и изпълнение на заявки/договори за спедиторски и логистични услуги - на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;
2/ комуникация с доставчици и техни служители при закупуване на стоки и услуги за нуждите на дружеството – на основание изпълнение на договор или предварителни стъпки за изпълнение на договор;
3/ предоставяне на трети страни – изпращачи, получатели, подизпълнители и партньори във веригата на доставки - на основание изпълнение на договор или предвалителни стъпки за изпълнение на договор;
4/ предоставяне на трети страни – държавни оторизирани органи, на основание законовите задължения на РМД Сървисиз ООД;
5/ гарантиране на сигурността на служителите и активите на РМД Сървисиз ООД – на основание легитимните интереси на РМД Сървисиз ООД

Източник на данните

РМД Сървисиз ООД обработва описаните по-долу лични данни, които Вие като наш клиент/контрагент ни предоставяте доброволно в хода на изпълнение на бизнес отношенията ни. Също така можем да получим информация, съдържаща Ваши лични данни, от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Какви данни обработваме :

1/ Име, фамилия, телефон, адрес на електронна поща на представители на възложител/вложител/изпращач/получател/превозвач, спедитор и др.; адреси на товарене/доставка – в процеса на запитване, офериране и изпълнение на услугите
2/ Име, фамилия, ЕГН, адрес, данни от лична карта/паспорт, според изискванията на митническите органи при осъществяване на митническо представителство
3/ Име, фамилия, електронна поща, телефон, фирма на служителите на нашите доставчици – във връзка с комуникация относно заявки и доставки

Ако нямаме възможност да обработваме описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним/възложим услугите, предмет на нашите бизнес отношения.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от РМД Сървисиз ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
– имате право да поискате от РМД Сървисиз ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
– имате право да поискате от РМД Сървисиз ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
– имате право да поискате от РМД Сървисиз ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие (в случаите, когато личните Ви данни се обработват въз основа на предоставено от Вас съгласие за това);
· когато обработването е незаконосъобразно;
· когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
– Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
· за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес
· по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
· за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
· Когато искането е неоснователно.

– имате право да поискате от РМД Сървисиз ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
– имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Администратора;

Защита на личните данни


За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки. Администратора е приел процедури и правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.
РМД Сървисиз ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
РМД Сървисиз ООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?


Администратора по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
– Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни;
– Целите на обработването;
– Правното основание за обработката;
– Съответните категории лични данни, които се обработват;
– Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
– Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
– Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
– Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
– Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
– Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
– Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
– Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас office@rmdbg.com или на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Заличаване на личните данни

Вашите данни се съхраняват за срокове, съобразени с конкретната цел, за която са събрани и/или за срока, определен от закона:
- Счетоводни документи и съпътстваща информация по изпълнение на договори/заявки - 10+1 години, съгласно Закона за счетоводството;
- При съдебни производства - до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда (с оглед събиране на разноски). В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото) – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето;
- При договорни основания (освен ако обработването не е на законово основание и ако закона не ни задължава да запазим данните ви за по-дълъг срок): С изтичане на срока, в който могат да се предявят претенции по договора (общата давност е 5 години, освен ако даден закон не предвижда по-дълъг срок).

Споделяне на лични данни с трети лица


Личините Ви данни не се предоставят извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по изрично искане и нареждане на лицето или на неговите наследници в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона - на държавни институции в изпълнение на служебните им задължения.

Компетентен орган за защита на личните данни:


Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg


Уведомление при нарушение сигурността на личните данни


Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, РМД Сървисиз ООД Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността. Предприети са подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, засегнати от нарушението на сигурността.


^ към началото

© 2018 RMD Services LTD - All Rights Reserved